Pravidlá používania servera

Každý používateľ servera Moda.sk je povinný riadiť sa pravidlami a podmienkami tohto servera.

1. Prevádzkovateľ servera Moda.sk (ďalej len Server) je oprávneným prevádzkovateľom a správcom Servera (ďalej len Správca). V rámci prevádzky tohto Servera poskytuje Správca služby, ktoré umožňujú používateľom čítať, prezerať či vkladať na Server textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len Dáta). Služby Servera môžu umožňovať tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Pri používaní jednotlivých služieb môže Server využívať ponúkané služby prepojených serverov. Služby uľahčujú používateľovi aj prístup na ďalšie servery prevádzkované Správcom.

2. Používateľom služieb Servera je každá osoba, ktorá Server používa, pri využívaní služieb tohto Servera pristúpila k týmto Podmienkam; alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby Servera.

3. Podmienkou pre vstup či využitie služieb Servera je pristúpenie používateľa na tieto Podmienky. Používateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, sa považuje za používateľa, ktorý pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam. Pristúpením k Podmienkam používateľ pristupuje k týmto Podmienkam a akceptuje všetky ich ustanovenia.

4. Pri využití služieb Servera je používateľ povinný uviesť platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované Správcom.

5. Pre Dáta, ktoré používateľ na Server vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránkach Servera, prostredníctvom ktorých používateľ Dáta vkladá. Používateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať.

6. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, odovzdávať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané zo služieb Serveru ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Servera na akékoľvek účely odporujúce zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Servera využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Servera inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Servera, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

7. Používateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Servera môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery (ďalej len Prepojené servery). Prepojené servery nie sú kontrolované Správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného servera, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. Správca nie je zodpovedný za žiadnu formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Servera neznamená, že by Správca schvaľoval obsah týchto serverov, alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

8. Pôvodcom obsahu servera sú autori príspevkov, ktorí poskytli Správcovi Serveru právo použiť svoje diela ich oznámením verejnosti, prípadne ďalšími spôsobmi použitia. Správca servera neodpovedá za obsah príspevkov ani za obsah ich obrazovej dokumentácie.

9. V prípade, že používateľ servera poskytne správcovi serveru svoje údaje, ktorými sa rozumejú e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefón, adresa a iné údaje, môže používateľ požiadať správcu o vymazanie týchto dát z databázy Správcu a to aj bez udania dôvodov. Správca tak učiní na základe písomnej žiadosti používateľa, ktorý žiadosť doručí správcovi formou doporučeného listu na adresu Správcu. Vymazanie potom Správca vykoná do 30 dní odo dňa doručenia tohto prehlásenia Správcovi. O vykonaní tohto kroku nie je Správca používateľa povinný informovať.

10. Používateľ berie na vedomie, že Dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou osobou. Správca ale nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých používateľov alebo k ich účtom alebo k príslušnej databáze Správcu či jeho partnerov využívajúcich služby Servera a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

11. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním akýchkoľvek e-mailových správ do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Servera. Pôvodcom týchto e-mailov je Správca Servera. E-mailová správa môže mať informačný charakter alebo formu obchodného oznámenia Správcu alebo klientov a komerčných partnerov Správcu. Tieto aktivity nie sú považované za nevyžiadané alebo za tzv. spam zo strany Správcu. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť správcovi serveru prostredníctvom kontaktného emailu. Odhlásenie potom Správca vykoná do 30 dní odo dňa doručenia prehlásenia Správcovi. O uskutočnení tohto kroku nie je Správca používateľa povinný informovať.

12. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb Servera odovzdá svoje písomné príspevky, články, názory, pripomienky, fotografie, ilustrácie alebo iný obsah (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Správcovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zák. č. 383/1997 Z.z., o autorskom práve (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neodmedzené práva na vykonávanie akýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Správcovi povinnosť tieto akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Správcu k príspevkom nenáleží používateľovi úplata.

13. Správca je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb Servera jednotlivých používateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa používateľov služieb Servera. Je oprávnený zverejňovať tieto informácie. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť používateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo popr. identifikovaný. Používateľ služieb Servera s týmto výslovne súhlasí.

14. Správca je oprávnený odtajniť údaje používateľa Servera, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych konaní vedených so Správcom, alebo proti Správcovi; aby boli chránené či bránené práva Správcu alebo prevádzkovateľov Prepojených serverov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov produktov Správcu, poskytovaných v rámci tohto Servera alebo tretích osôb.

15. Správca prehlasuje, že zavedeniu služieb Servera sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Servera mohli vzniknúť používateľom či tretím osobám.

16. Správca nezodpovedá za činnosť používateľov služieb Servera, ani za spôsob, akým služby Servera využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Servera používateľmi či tretími osobami.

17. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Servera. Nezodpovedá za škody, ktoré by používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Servera alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

18. Správca je oprávnený bez súhlasu používateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Servera upravovať alebo inovovať.

19. Správca je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Servera. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.

20. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb Servera po vykonaní týchto zmien Správcom, považuje sa to za bezvýhradný súhlas so zmenami Podmienok.

21. Služby Servera môžu odosielať používateľom Servera správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, ktorými používateľ dostáva požadované informácie. Správca je oprávnený informovať touto formou používateľa o službách Servera, funkciách, prevádzke, novinkách, zasielať mu obchodné informácie klientov Servera, atď.

22. Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Servera alebo týchto Podmienok môžu používatelia zasielať prostredníctvom emailu.

23. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek